lllREVoRuTioNDay
  Blader
 
 นักดาบแห่งความตาย  ผู้ใช้ดาบ 2 เล่ม ได้อย่างรวมเร็วพวกเขาคือผู้สืบทอดของการควบคุมพลังยุคกลาง   ตามที่ได้มีการบันทึกไว้ใน Sage Tower ความสามารถของพวกเขานั้นพัฒนามาจากศิลปะการต่อสู้ทางตะวันออกซึ่งเน้นในเรื่องความรวดเร็ว    พวกเขาใช้ดาบทั้งแบบใช้มือเดียวและถือดาบได้ทั้ง  2 มือ  ความสามารถของพวกเขานั้นต้องการความรวดเร็ว และว่องไว  ดังนั้นพวกเขาจึงชอบใช้เกราะอ่อนแบบ  Martialsuit Set  ที่มาจากทวีป  Huan ใน ตอนใต้
 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=